Artikel 1: Algemeen – reikwijdte en doelstelling van dit statement

Via dit Privacy Statement informeert Van Rossum u over de wijze waarop Van Rossum omgaat met
klantgegevens, welke klantgegevens er worden gebruikt en voor welke doeleinden.
Ook kunt hierin lezen hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en vind u aanvullende informatie over
hoe Van Rossum omgaat met uw klantgegevens.

Van Rossum is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor het verzamelen en het gebruik van
klantgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy Statement worden benoemd.
Als u contact hierover wilt opnemen met Van Rossum dan kan dit via privacy@vanrossumbv.nl.

Artikel 2: Voor welke doeleinden verzamelt Van Rossum klantgegevens?

Van Rossum verzamelt gegevens van klanten en leveranciers voor het beheren van de Debiteuren- en
Crediteurenadministratie als onderdeel van haar bedrijfsvoering.
Als u klant of leverancier bent, gebruikt Van Rossum de gegevens van uw bedrijf en contactpersoon om:

 • verkoopfacturen op te stellen en te verzenden;
 • inkoopfacturen te ontvangen en te boeken;
 • betalingen aan ons te verwerken;
 • betalingen aan klanten en leveranciers uit te voeren;
 • betalingsherinneringen te versturen;
 • telefonisch/email contact om aan betalingstermijn te herinneren;
 • telefonisch/email contact bij vragen over facturen.

Artikel 3: Welke klantgegevens verzamelt Van Rossum?

De klantgegevens die door Van Rossum worden gebruikt zijn:

 • contactpersonen van klanten en leveranciers zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, naam,
  e-mailadres, telefoonnummer;
 • financiële gegevens van klanten en leveranciers zoals bankrekeningnummer en betaalgegevens.

Artikel 4: Hoe lang bewaart Van Rossum klantgegevens?

Van Rossum bewaart klantgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde
doeleinden.

Artikel 5: Hoe gaat Van Rossum om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Van Rossum legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de klantgegevens te beveiligen tegen:

 • onrechtmatige toegang;
 • verlies;
 • enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 6: Recht op inzage, correctie of verwijdering van klantgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw klantgegevens doen, of
u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw klantgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het
recht tot beperking van het gebruik van uw klantgegevens en op overdraagbaarheid ervan. Dit kunt u
doen via privacy@vanrossumbv.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage-,
correctie- of verwijderingsverzoek of verzoek tot beperking van het gebruik of overdraagbaarheid van
uw klantgegevens.

Artikel 7: Verzet

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van klantgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer
toestemming te geven voor het gebruik van uw klantgegevens zal Van Rossum u opnemen in een
daartoe strekkend bestand en worden uw klantgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit
kunt u doen via privacy@vanrossumbv.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een
beroep op uw recht op verzet. Houd er rekening mee dat de Van Rossum in sommige gevallen om
aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Heeft u een vraag of een verzoek dan kunt u contact opnemen via privacy@vanrossumbv.nl.

Artikel 8: Klachten

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe Van Rossum omgaat met uw
klantgegevens. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw klantgegevens niet met zorg behandelen,
of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of, niet tijdig hebben
gehonoreerd.

Artikel 9: Wijzigingen

Van Rossum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Privacy Statement.
Wij adviseren u dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de
hoogte bent.