Voorwaarden bij digitaal aangeleverde informatie

Voorwaarden bij digitaal aangeleverde informatie

Voor het gebruik van de door ons verstrekte tekeningen via e-mail gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen;
  2. Het auteursrecht van de informatie rust bij ons bureau;
  3. De verstrekte informatie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het betreffende project;
  4. Ons bureau is niet aansprakelijk voor enige onjuistheid of voor enige directe c.q. indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade, ontstaan ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de verstrekte informatie.