Voorwaarden bij digitaal aangeleverde informatie

Voor het gebruik van de door ons verstrekte tekeningen via e-mail gelden de volgende voorwaarden:

  • Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen;
  • Het auteursrecht van de informatie rust bij ons bureau;
  • De verstrekte informatie mag uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van het betreffende project;
  • Ons bureau is niet aansprakelijk voor enige onjuistheid of voor enige directe c.q. indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade, ontstaan ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de verstrekte informatie.