Visie rol constructeur

Naast constructieadviseur en/of civieltechnisch adviseur, zien wij ons graag als stimulator binnen een project. Het aandragen van creatieve oplossingen binnen ons eigen vakgebied en het vakgebied van de overige adviseurs, vinden wij belangrijk.

Wij treden daarom op als adviseur van de opdrachtgever en spelen die rol in het ontwerpteam.

Naar onze mening kan het waarmaken van de omschreven ambitie binnen het beschikbare projectbudget alleen lukken middels een interactief spel tussen opdrachtgever, gebruikers, architect, projectmanagement en overige adviseurs. Het is algemeen bekend dat keuzes in het begin van een ontwerpproces een groot effect hebben op de bouwkosten en de kwaliteit. Met name in de eerste fase van een project kunnen we een beslissende invloed hebben op de efficiency binnen het proces.

Het is dus belangrijk om het proces te starten met een volwaardig ontwerpteam dat 100% op elkaar is aangesloten.

Hetzelfde kan gezegd worden over de mate van duurzaamheid van een gebouw; ook deze ontstaat heel vroeg in het proces.

Een van onze belangrijkste taken is het economisch vertalen van de ideeën van de architect. Zoals gezegd, is het aan te bevelen om in een aantal ontwerpsessies de hoofdlijnen van het totale project vroegtijdig in beeld te brengen. In deze sessies zullen wij direct met schetsen aangeven wat onze ideeën zijn met betrekking tot de hoofdopzet van de gebouwen (flexibiliteit, openheid, constructieafmetingen etc.). De betrokkenen kunnen direct de getoonde voorstellen beoordelen.

In deze ontwerpsessies zal ook de relatie constructie/installatie direct worden besproken. Het is belangrijk de hoofdprincipes van beide disciplines in deze fase op elkaar af te stemmen. Het gaat hier vooral om integratie hoofdleidingen, instortmogelijkheden, schachten etc. Het is onmogelijk een goede constructie/installatie te ontwerpen zonder de inbreng van de andere adviseurs.

Wij maken vaak gebruik van een zogenaamde ‘waarderingsmatrix’. De diverse concepten voor een ontwerp van de constructie krijgen een vertaling naar kosten en een waardering van de overige ambities als flexibiliteit, duurzaamheid en luchtkwaliteit.

Veel integrale oplossingen zijn alleen mogelijk met kennis van de overige bouwdisciplines. Ook nadat keuzes zijn gemaakt, blijven wij deze continu tegen het licht houden. Nieuwe ontwikkelingen in het ontwerp kunnen er voor zorgen dat oude keuzes contra productief gaan werken. Als dit voorkomt dan zullen wij niet schromen om eerdere beslissingen weer ter discussie te stellen. Het uiteindelijke resultaat is het enige dat telt.

De hoofdprincipes van de installatie en de constructie worden in ontwerpsessies afgestemd.

De ontwerpfase wordt afgesloten met een fase document, waarin met behulp van tekeningen en tekstueel, duidelijk wordt gemaakt welke criteria aan bepaalde keuzes ten grondslag liggen. Dit document is het startdocument voor de volgende fases en ondersteunt de communicatie met de overige disciplines in het vervolg van het proces. Het is aan te bevelen als ontwerpteam een gezamenlijk fase document te maken. Dit fase document bevat alle geproduceerde documenten (tekeningen, kwaliteitsplan etc.) met een tekstuele uitleg per discipline. Deze vorm van communicatie heeft als voordeel dat ook mensen die niet bij alle ontwerpsessies betrokken zijn geweest, alle overwegingen en conclusies nog eens na kunnen lezen. Onze ervaring is dat zelfs in de detailleringsfase de eerste fase documenten regelmatig worden geraadpleegd.