Projectaanpak

Het vertalen van een Programma van Eisen in een constructief ontwerp gaat over veel meer dan vloerbelasting en vloerdikte. Het is een interactief spel tussen constructeur, opdrachtgever, gebruikers, architect en overige adviseurs. Daarbij gaat het zowel over ambities als uitstraling en duurzaamheid, als over de uitdaging om deze ambities ook financieel mogelijk te maken.

 

Daarom is het aandragen van diverse concepten en een directe vertaling daarvan in kosten een belangrijk onderdeel. Zo kunnen in een vroeg stadium belangrijke beslissingen weloverwogen genomen worden. Bij een project waarbij als studie voor het ontwerp diverse modellen zijn uitgewerkt is het van eminent belang dat in een vroegtijdig stadium een keuze wordt gemaakt die goed is onderbouwd. Wij zullen dan voorstellen dat deze alternatieven integraal worden uitgewerkt. Onze inbreng bestaat dan niet alleen uit het aandragen van constructieve zaken, maar juist ook uit aspecten die een raakvlak hebben met andere adviseurs. Een integrale aanpak kan leiden tot innovatieve oplossingen en dat is alleen mogelijk met de kennis van de overige bouwdisciplines.

Ook nadat keuzes gemaakt zijn adviseren wij u deze integraal en continu tegen het licht te houden. Nieuwe ontwikkelingen in het ontwerp kunnen er voor zorgen dat oude keuzes contra productief gaan werken. Wij zullen niet schromen om eerdere beslissingen weer ter discussie te stellen als dat relevant is. Het uiteindelijke resultaat is het enige dat telt. Om deze keuzes tijdens het proces zo scherp mogelijk te kunnen maken hanteren we een zogenaamde waarderingsmatrix waarmee het voor alle betrokkenen helder is welke besluiten er genomen worden.

In onze organisatie is de directie nauw betrokken bij de projecten en vaak eindverantwoordelijk in de rol van SA (senior adviseur). Bij een project is de senior adviseur verantwoordelijk voor het ontwerpproces tot en met het definitief ontwerp.

De senior adviseur begeleidt het hele ontwerpproces van een project. Met een maximum aan creativiteit, betrokkenheid en inzet worden de wensen van opdrachtgever en architect, in samenwerking met de overige disciplines, optimaal geïntegreerd in het ontwerp.

Bureauspecialisten op het gebied van grondmechanica, staal, glas, hout en beton worden, indien nodig, geraadpleegd voor het bereiken van de beste kwaliteit.

De projectleider werkt onder aansturing van de senior adviseur samen met een constructeur en een tekencoördinator het project besteksmatig uit. De projectleider is de dagelijks aanspreekbare verantwoordelijke. Het is de taak van de projectleider om het ontwerp uit te werken tot een eenduidig en helder contractstuk met bijbehorende tekeningen en onderliggende berekeningen. Ook in de uitvoeringsfase is de projectleider de trekker van het project. Hij zorgt er voor dat alle stukken geschikt zijn voor uitvoering en conform planning worden geleverd. De senior adviseur blijft op de achtergrond betrokken bij het project.  De senior adviseur is eindverantwoordelijk en indien nodig altijd aanspreekbaar maar minder zichtbaar. Hij coördineert, stuurt en controleert het proces. De senior adviseur zal bij ontwerpwijzigingen weer naar voren treden.

De tekencoördinator is verantwoordelijk voor het plannen van de tekenaars. Hij is aanspreekpunt voor alle tekentechnische en automatiseringszaken binnen het project. Hij bewaakt tot in detail de kwaliteit van het tekenwerk.

Om de informatieoverdracht naar alle betrokkenen gedurende het gehele proces te bewaken, wordt gebruik gemaakt van een projectplan. Dit is een digitaal logboek, waarin alle belangrijke projectzaken gecategoriseerd worden bijgehouden. Zaken met betrekking tot constructieve uitgangspunten, de risicopunten, de planning, projectmedewerkers, worden hierin verwerkt. Dit digitale projectplan is voor iedereen bereikbaar en is altijd up to date.