Personeel en opleiding

Onze interne organisatie wordt gedragen door onze medewerkers die actief zijn op basis van de visie van de directie voor wat betreft onze adviesrol. Een groot deel van onze medewerkers hebben wij zelf opgeleid. Wij zijn van mening dat we alleen daarmee voldoende kwaliteit in ons advieswerk kunnen waarborgen.

Een diploma alleen is niet voldoende voor een constructeur. Hier hoort ook praktijkervaring bij en niet alleen inhoudelijk, maar ook bij het managen van een  project vanuit constructieve optiek.

Gezien de constructieve veiligheid heeft een adviseur, constructeur of tekenaar een hoge mate van verantwoordelijkheid. Dit kan, naar onze mening, niet ingevuld worden met kortstondige contracten of gedetacheerden. Wij gaan voor vaste dienstverbanden die wij ook in tijden dat er minder opdrachten voor handen zijn, respecteren.

Een groot aantal medewerkers heeft een dienstverband van meer dan 15 jaar. Door een gestage groei is de laatste jaren jong personeel ingestroomd, waardoor er een ideale mix is van ervaring enerzijds en nieuwe knowhow bij het jongere personeel anderzijds.

Binnen Van Rossum wordt, vanwege onze visie op kwaliteit, veel aandacht besteed aan het opleiden van personeel. Dit gebeurt via opleidingen bij onder andere de Betonvereniging, Bouwen met Staal, HTI, HvA of door collega’s intern. Iedere werknemer die zijn of haar kennis wil verbreden, wordt daartoe in de gelegenheid gesteld. Onze medewerkers zijn zonder twijfel ons belangrijkste kapitaal!

Om de groei van het personeel te kunnen faciliteren, hebben wij een door ons zelf opgesteld salarishuis ingevoerd. Binnen dit salarishuis zijn functies gegroepeerd in functiefamilies. Tot een functiefamilie behoren functies die naar aard en inhoud min of meer gemeenschappelijk zijn, doch naar niveau kunnen verschillen. Binnen elke functiefamilie is sprake van een aantal verschillende zwaarteniveaus.

De functieniveaus van alle families zijn ondergebracht in de functiegroepen A t/m K. Deze groepen vinden rechtstreeks aansluiting op de salarisschalen A t/m K. Voor elk functieniveau is een typerende doelomschrijving gegeven ter illustratie aangevuld met voorbeeldactiviteiten. Groot voordeel van deze benadering is dat het voor iedereen bij Van Rossum helder is hoe functies en verantwoordelijkheden samenhangen met de salaris-structuur

Functiematrix Van Rossum:

Er vinden jaarlijks minimaal 2 gesprekken plaats per werknemer. Één daarvan is het functioneringsgesprek en de andere is het beoordelingsgesprek waarin het functioneren van de werknemer door de leidinggevende wordt beoordeeld. De jaarlijkse gesprekken zijn een belangrijk instrument om de ontwikkeling van werknemers te volgen, te sturen, en eventueel te corrigeren. Tijdens het beoordelingsgesprek wordt het functioneren van de werknemer door de leidinggevende beoordeeld op 5 belangrijke onderdelen (functiebekwaamheid, productiviteit, kwaliteit, ontwikkeling en leidinggeven)  onderverdeeld in 25 subonderdelen. Deze gesprekken zijn met name bedoeld om de werknemers te laten groeien en verder te ontwikkelen.

Alle beslissingen en wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden worden in samenspraak gedaan met de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad. De GOR telt een zestal leden en overleg tussen de GOR, directeur en PZ vindt zo’n zesmaal per jaar plaats.

De afdeling personeelszaken verzorgt de gehele gang van zaken aangaande het personeel, van instroom tot en met uitstroom.