Kostenbeheersing

Binnen de beperkte bouwbudgetten is het belangrijk dat de kosten niet in de constructie verdwijnen, maar gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aankleding van gebruiksruimten, met name de kwaliteitsbepalende ruimten. Dus op plaatsen waar het wordt ervaren door de gebruiker.

Het economisch ontwerpen vindt plaats in de beginfase. Het opzetten van een helder economisch concept kan alleen in deze fase plaatsvinden. Een gestroomlijnd ontwerp wordt mogelijk door het transparant presenteren van alternatieven en het direct duidelijk maken aan het ontwerpteam wat de financiële mogelijkheden en consequenties zijn van ontwerpkeuzes.

Het zwaartepunt wat betreft begrotingen ligt wat ons betreft daarom in het Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO). Gedurende het VO worden de financiële kaders opgezet voor een goed ontwerpproces. Alles draait hier op het kunnen maken van de optimale keuze. Meestal zetten we hier onze waarderingsmatrix voor in, waarmee het voor alle betrokkenen mogelijk wordt integraal bij te dragen. Het DO is het moment om te toetsen of het ontwerp financieel voldoet en of er sturing nodig is. De begroting van het bestek is hier slechts een uitwerking van. Het aanpassen na een bestekbegroting is meestal niet mogelijk in verband met de planning en leidt altijd tot onnodige wijzigingen. Een goede DO begroting is dus absolute noodzaak.

De basis  van kostenbesparingen is scherp construeren. Maar ook door geïntegreerd ontwerpen en door creatief ontwerpen kunnen kosten beperkt worden of opbrengsten verhoogd. Te denken valt aan het optimaliseren van bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages, het vergroten van het aantal verhuurbare meters door ontwerpaanpassingen en door een juiste materiaalkeuze in relatie tot de logistieke beperking. Daarbij wordt steeds duidelijker dat de principes van duurzaam ontwerpen economisch tot zeer interessante resultaten leiden.

Bij sterk budget gestuurde projecten moeten we de rol van kostenbewaker op elk moment vervullen en niet alleen aan het einde van een fase. Anders leidt dat tot onnodige budgetoverschrijdingen. Het maken van begrotingen behoort daarom tot onze werkzaamheden. Ons bureau heeft een aantal mensen die gespecialiseerd zijn in het maken van begrotingen. Op deze manier kunnen we op elk moment in het proces gedegen financiële afwegingen maken op zowel constructief, installatietechnisch als op bouwkundig gebied.

De kosten van een keuze blijven niet beperkt tot de constructie. Alleen met een omvattend kostenplaatje is een gedegen keuze mogelijk. Bij unieke kostenbepalende onderdelen vragen we bij een externe partij een second opinion aan. Op die manier kunnen ook unieke onderdelen strak gebudgetteerd worden.